۷ مهر ماه روز غیور مردان آتش نشان بر همگان مبارک

حرکت در مسیر خدا و یاری رساندن به انسان ها به حق گام نهادن در مسیر الهی و جاده خلوص، صداقت و مردانگی .است

قهرمان بی ادعا روزت مبارک