۷ مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی بر غیور مردان آتش نشان مبارک باد

روز آتشنشان بهانه‌‌ای ست برای تقدیر و تشکر از آنانی کـه در بین شعله های‌ آتش، پیام‌آور ایستادن و سرخ زیستن هستند
روز آتشنشانان مبارک