هفته کارگر گرامی باد

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد!

توانِ دست هایت را می ستایم

روز جهانی کار و کارگر مبارک