برنامه فنی دره نوردی و آب نوردی تامرادی مرداد ۹۸ با همکاری شرکت سواحل آرام پارس جنوب فارس با گروه دوچرخه سواری آذرخش شیراز

برنامه فنی دره نوردی و آب نوردی تامرادی مرداد ۹۸ با همکاری شرکت سواحل آرام پارس جنوب فارس با گروه دوچرخه سواری آذرخش شیراز