افزایش حقوق در سال ۹۹

قابل توجه کلیه پرسنل محترم شرکت سواحل آرام پارس جنوب فارس
با توجه به مشخص نشدن درصد افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹در صورت تصویب نهایی از طرف وزارت کار بصورت جداگانه محاسبه و بحساب پرسنل محترم واریز خواهد شد